Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU Powered By GSpeech
A+ R A-

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2023

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
27-07-202353privind propunerea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietate privată a suprafeţei de 1318 m2, teren situat în localitatea Beriu primar
27-07-202352Privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pentru anul 2023primar
27-07-202351privind aprobarea Procedurii interne pentru participarea solicitanților de finanțare în cadrul “Programului privind casarea autovehiculelor uzate”primar
27-07-202350privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Caietului de sarcini , a contractului de delegare a gestiunii , precum și stabilirea cotizației/locuitor/an și a tarifelor serviciilor oferite de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, pentru UAT Comuna Beriu primar
27-06-202349Privind alegerea preşedintelui de şedinţăprimar
27-06-202348privind aprobarea proiectului „Transport verde - Microbuze electrice pentru elevi în Județul Hunedoara” în vederea depunerii acestuia în cadrul Apelului de proiecte “Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15 : Educațieprimar
15-06-202347Privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pentru anul 2023primar
25-05-202346Privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea unor premii pentru elevii care au obținut performanţe deosebite la olimpiade, concursuri şi competiţii, naţionaleprimar
25-05-202345Privind prelungirea valabilității Scrisorii de garantie de la F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N pentru implementarea proiectului intitulat: ,, Construirea unei gradinite cu program prelungit in comuna Beriu, judetul Hunedoara,, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EM00011652200332/ 2017primar
25-05-202344privind aprobarea delegării de gestiune a unor activități edilitar-gospodărești a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al comunei Beriu primar
26-04-202343privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu primar
26-04-202342Privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pentru anul 2023primar
21-04-202341privind participarea Comunei Beriu judetul Hunedoara la parteneriatul LEADER al Grupului de Actiune Locala „Asociația Sargetia Gal 1” in scopul elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, pentru perioada 2023-2027 in vederea sustinerii proiectelor din Planul National Strategic PAC (2023-2027)primar
21-04-202340privind indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024 primar
21-04-202339Privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Beriu , judetul Hunedoara, aprobat prin HCL nr. 34/2013 primar
12-04-202338privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ,, Extindere rețea canalizare menajeră în comuna Beriu – faza III ,, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" Consiliul local al comunei Beriu, județul Hunedora, întrunit în ședința ordinară din data de 12.04.2023 ; primar
12-04-202337privind participarea comunei Beriu la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program derulat prin Administrația Fondului de Mediuprimar
12-04-202336privind modificarea și aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Beriu primar
12-04-202335Privind stabilirea regimului juridic al unui teren aparținând comunei Beriu primar
12-04-202334privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii -DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ Modernizare străzi în comuna Beriu etapa a II-a”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului primar
12-04-202333privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalitatilor si a criteriilor de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, administrarea, exploatarea, inchirierea acestora si a graficului calendar de lucru a comisiei sociale de analiza a solicitarilor de locuinte ANL, in vederea intocmirii „Listei de prioritate pentru repartizarea locuintelor ANL” primar
12-04-202332Privind alegerea preşedintelui de şedinţăprimar
27-03-202331privind aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de Poziție privind modul de implementare al proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara”, precum și acordarea unor mandate specialeprimar
27-03-202330Privind prelungirea valabilității Scrisorii de garantie de la F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N pentru implementarea proiectului intitulat: “Realizare centru scolar de tip after-school” in baza contractului de finantare nerambursabilă nr. C0720EM00031552200589 / 22.12.2016primar
27-03-202329privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Beriu a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Beriu primar
27-03-202328privind finanțarea burselor din bugetul local al comunei Beriu, aferente anului școlar 2022-2023, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitatea de înnvățamânt preuniversitar de stat, de pe raza comunei Beriuprimar
27-03-202327privind aprobarea repartizării profitului net realizat de Regia Publica Locală Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul financiar 2022primar
27-03-202326Privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2023 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăștiei”primar
27-03-202325Privind aprobarea incheierii exercițiului bugetar pe anul 2022 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei”primar
09-03-202324privind modificarea și aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Beriu primar
09-03-202323Privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2023 primar
09-03-202322Privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echi-pamente digitale a Școlii Gimnaziale Constantin Daicoviciu din comuna Beriu”, finanțat prin PNRR Componenta C15 - Educație primar
09-03-202321privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Refacere podeț în Căstău, comuna Beriu” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului primar
09-03-202320Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al S.C. AGROBERIANUL SRL Beriu pentru anul 2023primar
09-03-202319privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. AGROBERIANUL SRL Beriuprimar
16-02-202318Privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2022primar
16-02-202317Privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Beriu întocmită pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2022primar
16-02-202316pentru aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile din comuna Beriu care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptăprimar
16-02-202315aprobarea pachetului de măsuri referitor la activitățile serviciului de salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Județul Hunedoara primar
16-02-202314privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii -DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Modernizare străzi în comuna Beriu etapa a II-a”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului primar
16-02-202313Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Beriu a unui imobil- teren cu destinația de drumprimar
16-02-202312Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2023 lucrări prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantatprimar
16-02-202311Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2023primar
31-01-202310privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale , în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMS-SII MMSS”, cod MySmis 130963primar
31-01-20239privind modificarea și aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Beriu primar
31-01-20238privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al UAT comuna Beriu a bunurilor care fac parte din sistemului public de canalizareprimar
31-01-20237Privind stabilirea regimului juridic al constructiei – stație de epurare din unitatea adminsitrativ teritorială comuna Beriu primar
31-01-20236Privind stabilirea regimului juridic al unor terenuri aparținând comunei Beriu primar
31-01-20235Privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Beriu, pentru anul şcolar 2023- 2024 primar
31-01-20234privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea solicitanților care au acces la locuinte și a ordinii de prioritate in soluționarea cererilor precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în comuna Beriu primar
31-01-20233Privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2023primar
20-01-20232privind aprobarea Documentelor suport si a Documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ,, Delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru , Județul Hunedoara”, mandatarea Asociației sa organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum si mandatarea președintelui Asociației sa semneze contractul de delegareprimar
20-01-20231Privind alegerea preşedintelui de şedinţăprimar

Instrumente structurale

Uniunea Europeană Guvernul României Fonduri UE

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech