OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Hotărâri ale Consiliului LocalNumar Data Continut Document
16 10-04-2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia ,, BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII,, comuna Beriu , judeţu Hunedoara
15 10-04-2018 Privind acordarea unui mandat special referitor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara APAZOR
14 10-04-2018 Privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Beriu , însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/1999
13 08-03-2018 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie pentru material lemnos fasonat din fondul forestier proprietate publică a unităţii admnistrativ teritoriale Beriu,destinat agenţilor economici, pentru anul 2018
12 08-03-2018 Privind aprobarea preţului de valorificare către populatie a masei lemnoase de răşinoase ce va fi vândut din fondul forestier proprietate publică a unităţii admnistrativ teritoriale Beriu, pentru anul 2018
11 08-03-2018 privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2018 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei”
10 08-03-2018 privind aprobarea încheierii exerciţiului Bugetar pe anul 2017 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei”
9 08-03-2018 Privind aprobarea măsurilor edilitar-gospodăreşti de interes local în vederea păstrării curăţeniei, bunei gospodăriri şi înfrumuseţării Comunei Beriu
5 08-02-2018 privind actualizarea programului anual al achiziţiilor publice –instrument managerial în cadrul Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Beriu - pentru anul 2018
5 08-02-2018 Anexe la HCL 5/2018 - planul de achizitii pe 2018
4 08-02-2018 Privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2018
3 08-02-2018 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei B e r i u.
3 08-02-2018 Anexa la HCL 3/2018
2 08-02-2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2018, lucrări prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantat conform Legii nr.416/ 2001
2 08-02-2018 Anexa la HCL 2/2018
1 08-01-2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Beriu
1 08-01-2018 Anexa la HCL 1/2018
73 21-12-2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pe anul 2017
72 21-12-2017 privind propunerea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietate privată a suprafeţei de 374 m2, teren situat în comuna Beriu sat Căstău
71 21-12-2017 Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a unităţii admnistrativ teritoriale Beriu, pentru anul 2018
70 21-12-2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beriu, pentru anul 2018
70 21-12-2017 Anexa la HCL 70/2017
69 21-12-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
68 27-11-2017 privind modificarea HCL 44/ 2016 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate
67 27-11-2017 privind validarea unui mandat de consilier
66 27-11-2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al dlui Ştefănie Petru si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta
65 27-11-2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pe anul 2017
64 27-11-2017 privind aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a padurilor apartinand Comunei Beriu, pentru anul 2018
63 27-11-2017 privind aprobarea unor măsuri referitoare la modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unității administrativ teritoriale Beriu
62 27-11-2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018
61 24-10-2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pe anul 2017.
60 24-10-2017 privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitriți din surse agricole Consiliul local al comunei Beriu , judetul Hunedoara
60 24-10-2017 Anexa la HCL 60/2017
59 24-10-2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beriu
58 05-10-2017 privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezoltare Locală a Comunei Beriu 2014-2020,pentru perioada 2015-2020
57 05-10-2017 privind aprobarea valorii de investiţie şi solicitarea unei Scrisori de garantie de la F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N pentru implementarea proiectului intitulat: ,,Modernizare și dotare cămine culturale în satele Orăștioara de Jos, Sereca, Sibișel(Sibișelul Nou și Sibișelul Vechi) în comuna Beriu, județul Hundeoara in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CM00011652200164/ 2017
56 26-09-2017 privind aprobarea valorii de investiţie şi solicitarea unei Scrisori de garantie de la F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N pentru implementarea proiectului intitulat: ,, Construirea unei gradinite cu program prelungit in comuna Beriu, judetul Hunedoara,, , in Comuna Beriu, Judetul Hunedoara in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EM00011652200332/ 2017
55 26-09-2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pe anul 2017
54 26-09-2017 prvind implementarea proiectului „Modernizare străzi, în satul Cucuiş, comuna Beriu, judeţul Hunedoara”
53 26-09-2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, repsectiv documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii – DALI- şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferente obiectivului de investiţii ,, Modernizare străzi, în satul Cucuiş, comuna Beriu, judeţul Hunedoara
52 26-09-2017 privind reglementarea acordării beneficilor sociale respectiv ajutoare de urgenţă şi ajutoare de înmormântare, locuitorilor comunei Beriu
51 26-09-2017 privind aprobarea tarifelor, exclusiv taxa pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare, practicate de SC RETIM SA ECOLOGIC pentru colectarea deşeurilor menajere şi similare de la populaţie, agenţii economici şi instituţii publice în comuna Beriu
50 26-09-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
49 28-08-2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Beriu în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,C.tin Daicoviciu,, pentru anul şcolar 2017-2018
48 28-08-2017 Privind dezmembrarea unui imobil situat în comuna Beriu, sat Cucuiş nr. 39
47 31-07-2017 privind modificarea art.59, alin.(1) din Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Consiliului local al comunei Beriu , aprobat prin HCL nr.15/2003
46 31-07-2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Beriu
45 21-07-2017 Privind diminuarea suprafețelor înscrise în CF nr. 60133 și CF nr 61826 imobile aparținând domeniului privat al comunei Beriu
44 21-07-2017 privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în comuna Beriu, sat Beriu bl.1 ap.3.
43 12-07-2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pe anul 2017
42 26-06-2017 privind aprobarea incheierii unui act adiţional la contractul de concesiune servicii salubrizare încheiat cu SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
41 26-06-2017 privind aprobarea valorii de investiţie şi solicitarea unei Scrisori de garantie de la F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N pentru implementarea proiectului intitulat: ,, Realizare centru scolar de tip after-school,, , in Comuna Beriu, Judetul Hunedoara in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EM00031552200589/22.12.2016
40 26-06-2017 privind aprobarea valorii de investiţie şi solicitarea unei Scrisori de garantie de la F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N pentru implementarea proiectului intitulat: ,, Realizare centru scolar de tip after-school,, , in Comuna Beriu, Judetul Hunedoara in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EM00031552200589/22.12.2016
39 26-06-2017 privind aprobarea incheierii de acte adiţionale la contractele de închiriere şi contráctele de concesiune a căror monedă de plată este alta decât moneda naţională
38 26-06-2017 privind aprobarea incheierii de acte adiţionale la Contractele de închiriere păsuni din proprietate privată a comunei Beriu
37 26-06-2017 Privind aprobarea modalității de înștiințare individuală a obligațiilor ce revin persoanelor fizice și juridice din comuna Beriu, cu privire la registrul agricol
36 26-06-2017 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a două terenuri neproductive din proprietatea privată a comunei Beriu
36 26-06-2017 Anexa la HCL 36/2017
35 02-05-2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice- SF şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia „Modernizare şi dotare cămin cultural în satul Beriu ,comuna Beriu, jud.Hunedoara,”
33 02-05-2017 prvind implementarea proiectului „Modernizare şi dotare cămine culturale în satele Cucuiş şi Beriu ,comuna Beriu, jud.Hunedoara”
32 02-05-2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice- SF şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia „Modernizare şi dotare cămin cultural în satul Cucuiş ,comuna Beriu, jud.Hunedoara,”
30 10-04-2017 Privind dezlipirea unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Beriu
29 10-04-2017 Privind stabilirea cuantumului orar al compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar
27 10-04-2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/ 2017 referitoare la aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți
26 10-04-2017 privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunii în suprafaţă de de 95,35 ha. proprietatea privată a Primăriei Comunei Beriu destinată păşunatului animalelor
24 21-03-2017 privind aprobarea actualizării Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Canalizarea localităţilor Beriu, Căstău, Sibişel, Sereca, Orăştioara de Jos, comuna Beriu , judeţul Hunedoara,,
23 21-03-2017 Privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garanţie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN (FNGCIMM SA-IFN) în vederea garantării a obligaţiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile p
22 21-03-2017 privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului ,,Modernizare străzi în comuna Beriu județul Hunedoara,, rezultată în urma finalizării procedurilor de achiziţie publică
21 21-03-2017 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizaţiei datorată de Consiliul Local al Comunei Beriu , în calitate de membru fondator al Asociaţiei Sportive ,,BERIANUL,, pentru anul 2017
20 21-03-2017 privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2017 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei”
20 21-03-2017 Anexa la HCL 20/2017
19 21-03-2017 privind aprobarea încheierii exerciţiului Bugetar pe anul 2016 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei
19 21-03-2017 Anexa la HCL 19/2017
18 21-03-2017 privind actualizarea programului anual al achiziţiilor publice –instrument managerial în cadrul Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Beriu - pentru anul 2017
18 21-03-2017 Anexa la HCL 18/2017
17 21-03-2017 Privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2017
17 21-03-2017 Anexa nr 1 la HCL 17/2017
17 21-03-2017 Anexele nr 2-6 la HCL 17/2017
15 08-03-2017 privind aprobarea actualizării Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DC 54A :DJ 705A(CĂSTĂU)- CUCUIŞ, Km 0+000-11+400,, Comuna Beriu, judeţul Hunedoara
14 24-02-2017 privind însuşirea raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect : Execuţie lucrări de modernizare a reţelei de drumuri de interes local în localitatea Beriu , în cadrul proiectului ,, Modernizare străzi în comuna
12 24-02-2017 privind aprobarea actualizării Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DC 54C :DJ 705F-Poieni, km.0+000-km.2+900, comuna Beriu, jud.Hunedoara
9 24-02-2017 privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți economici și instituții publice, în comuna Beriu
8 24-02-2017 privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunii în suprafaţă de 92, 85 ha. proprietatea privată a Primăriei Comunei Beriu destinată păşunatului animalelor
7 03-02-2017 Privind dezlipirea unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Beriu
6 03-02-2017 privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilo
3 03-02-2017 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei B e r i u.
2 03-02-2017 Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2017, lucrări prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantat conform Legii nr.416/ 2001
1 06-01-2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru sursa de finanţare A - activităţi finantate integral de la bugetul local precum şi a deficitului secţiunii de funcţionare pentru
80 15-12-2016 de completare a HCL nr. 35/ 2016 privind implementarea proiectului „Modernizare și dotare cămine culturale în satele Orăștioara de Jos, Sereca, Sibișel(Sibișelul Nou și Sibișelul Vechi) în comuna Beriu, județul HUNEDOARA”
79 15-12-2016 Privind dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Beriu
77 15-12-2016 privind rectificarea Bugetului general al comunei Beriu pe anul 2016
76 15-12-2016 privind transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică de nivel superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu
75 15-12-2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017
74 15-12-2016 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beriu, pentru anul 2017
72 25-11-2016 Privind dezlipirea unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Beriu
71 25-11-2016 Privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unor terenuri acordate pentru construirea de locuințe personale, conform Legii 15/ 2003
70 25-11-2016 Privind modificarea Actului Constitutiv al SC AGROBERIANUL SRL
68 25-11-2016 privind rectificarea Bugetului general al comunei Beriu pe anul 2016
66 25-11-2016 privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui imobil- construcție și teren intravilan proprietate privată a comunei Beriu, situat în comuna Beriu, sat Sibișel
65 25-11-2016 privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui imobil- teren intravilan proprietate privată a comunei Beriu, situat în comuna Beriu, sat Căstău
64 25-11-2016 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior , ce se recolteaza in anul 2017, din fondul forestier proprietate publica comuna Beriu
63 13-10-2016 de modificare a HCL nr. 46 din 24.06.2016 privind implementarea proiectului „Construirea unei gradinite cu program prelungit in comuna Beriu, judetul Hunedoara”
62 13-10-2016 De modificare a HCL Nr. 45/24.06.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Construirea unei gradinite cu program prelungit in comuna Beriu, judetul Hunedoara”
60 30-09-2016 privind participarea Comunei Beriu ca membru afiliat la Bursa Romana de Marfuri
59 16-09-2016 privind modificarea DOCUMENTULUI DE POZIŢIE(DP) referitor la modul de implementare a proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor Hunedoara”
58 16-09-2016 Privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Beriu , însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/1999
57 16-09-2016 privind rectificarea Bugetului general al comunei Beriu pe anul 2016.
55 31-08-2016 Privind constituirea dreptului de uz şi de servitute de trecere subterană cu titlu gratuit în favoarea EC Enel Distributie Banat SA asupra unor terenuri situate în comuna Beriu, pentru investiţia ,,Realizare retele electrice pentru alimentare Complex
52 31-08-2016 privind acordarea unui aviz de principiu în vederea avizării de către A.N.R.S.C a prețurilor la activitatea de apă potabilă și canalizare-epurare practicate de SC Activitatea Goscom SA Orăştie
51 29-07-2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județului Hunedoara
50 29-07-2016 Privind desemnarea unor consilieri care să participe la adunarea sătească pentru alegerea delegaţilor săteşti din satele Cucuiş şi Poieni, comuna Beriu
49 29-07-2016 privind aprobarea actualizării unităţii locale de sprijin , din cadrul Centrului local de combatere a bolilor.
48 29-07-2016 Privind înfiinţarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Beriu , aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare si caietului de sarcini aferent, precum şi aprobarea delegării gestiunii acestui serviciu către Asociaţia d
47 29-07-2016 Privind aderarea comunei Beriu prin Consiliul Local Beriu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,, Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân,,
46 24-06-2016 privind implementarea proiectului „Construirea unei gradinite cu program prelungit in comuna Beriu, judetul Hunedoara
45 24-06-2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Construirea unei gradinite cu program prelungit in comuna Beriu, judetul Hunedoara”
42 22-06-2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
41 22-06-2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Beriu
40 22-06-2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 5 iunie 2016 în Consiliul local al comunei Beriu
39 22-06-2016 privind alegerea comisiei de validare
38 13-06-2016 privind aprobarea Planului Urbansitic Zonal şi a Regulamentului local de urbansim aferent pentru ,, Cocoşel – Pensiune Agroturistică,, sat Căstău, comuna Beriu, judeţul Hunedoara
37 13-06-2016 Privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru investiţia Construirea unei grădiniţe cu program prelungit,, în comuna Beriu, judeţul Hunedoara proiect finanţat prin PNDR-sM 7.2 – Infrastructură rurală
34 26-05-2016 privind aprobarea documentației tehnico- economice- DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia „Modernizare şi dotare cămin cultural în satul Sibişel(Sibişelul Vechi),, comuna Beriu, jud.Hunedoara
33 26-05-2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice-DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia „Modernizare şi dotare cămin cultural în satul Sibişel(Sibişelul Nou), comuna Beriu, jud.Hunedoara”
32 26-05-2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice- DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia „Modernizare şi dotare cămin cultural în satul Sereca, comuna Beriu
31 26-05-2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice- DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia „Modernizare şi dotare cămin cultural în satul Orăştioara de Jos, comuna Beriu
30 26-05-2016 privind rectificarea Bugetului general al comunei Beriu pe anul 2016.
29 26-05-2016 privind aprobarea documentelor necesare derularii procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare
28 26-05-2016 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PLAN URBANISTIC ZONAL şi REGULAMENTUL LOCAL AFERENT” pentru introducerea unei suprafete de teren din extravilanul satului Beriu în intravilanul satului Beriu,comuna Beriu,Judetul Hunedoara
27 26-05-2016 privind modificarea HCL nr. 56/ 2011 privind stabilirea cuantumului orar al compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar
26 26-05-2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu, jud.Hunedoara
25 28-04-2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție:„Sistem de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județului”
24 28-04-2016 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Beriu şi a instituţiei publice Biblioteca aflată în subordinea Consiliului Local Beriu
24 28-04-2016 Anexa la HCL 24/2016
23 28-04-2016 Privind aprobarea investiţiei din fondul de accesibilizare a pădurilor aparţinând comunei Beriu, pentru drumul forestier ,,Dosul Cucuişului,, precum şi a Devizului General aferent lucrării
22 28-04-2016 privind prelungirea contractelor de închirieire a suprafeţelor de păşuni aflate în domeniul privat al comunei Beriu, încheiate în anul 2014
22 28-04-2016 Anexa la HCL 22/2016
21 28-04-2016 Privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local
20 14-03-2016 privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional acordat în condițiile Legii nr.248/2015, copiilor proveniți din familii defavorizate
19 14-03-2016 privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului local Beriu , nr.58/2015, referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
18 29-02-2016 privind rectificarea Bugetului general al comunei Beriu pe anul 2016
17 29-02-2016 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie 2016- mai 2016
16 29-02-2016 privind desemnarea persoanei cu atribuții pe linia relației cu presa și a informării directe a persoanelor
15 29-02-2016 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pt. obiectivul de investiții "Construire Casa mortuară în sat Sibișel,comuna Beriu, jud. Hunedoara"
14 29-02-2016 privind aprobarea actualizării devizului general,ca urmare a cotei TVA la 20% pt. obiectivul de investiții "Construire Casa mortuară în sat Sibișel,comuna Beriu, jud. Hunedoara"
13 29-02-2016 privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2016 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Orăștiei
12 29-02-2016 privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2015 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Orăștiei
11 29-02-2016 privind desemnarea reprezentantului LEADER la nivelul comunei Beriu în cadrul Asociației Sargeția GAL I
10 01-02-2016 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Beriu pe anul 2016 către Asociația Sportivă Berianul
9 01-02-2016 privind aprobarea devizului general, pt. obiectivul de investiții "Canalizare sat Sereca,comuna Beriu, jud. Hunedoara"
8 01-02-2016 privind aprobarea devizului general, actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică și recalculare TVA la 20% pt. obiectivul de investiții "Canalizarea localităților Beriu,Căstău,Sibișel,Sereca,Orăștioara de Jos,comuna Beriu, jud. Hunedoara"
7 01-02-2016 privind aprobarea devizului general, actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică și recalculare TVA la 20% pt. obiectivul de investiții "Modernizare DC 54 A: DJ 705A (Căstău-Cucuiș km 0+000-km.11+400, comuna Beriu, jud. Hunedoara"
6 01-02-2016 privind aprobarea regulamentului de autorizare a operatorilor economici care desfășoară activități comerciale pe terirtoriul comunei Beriu
5 01-02-2016 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Beriu
4 01-02-2016 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local prestate de persoanele care beneficiaza de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 pe anul 2016
3 01-02-2016 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016
2 01-02-2016 privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2016
1 08-01-2016 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru sursa de finantare A - activitati finantate integral de la bugetul local, precum si a deficitului sectiunii de functionare pentru sursa de
58 10-12-2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016
53 29-10-2015 privind implementarea proiectului "MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA BERIU, JUDEȚUL HUNEDOARA"
51 17-09-2015 privind modificarea documentului de poziție(DP) privind modul de implementare a proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara
50 17-09-2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Hunedoara
49 17-09-2015 privind alegerea președintelui de ședință ce va conduce ședințele Consiului local al comunei Beriu în perioada septembrie-noiembrie 2015
48 17-09-2015 privind modificarea art.8 din HCL nr.78/2011 privind aprobarea organizării activității de apărare împotriva incendiilor și a Serviciului Voluntar pt. Situații de Urgență în comuna Beriu
47 17-09-2015 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2015 a aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu
46 17-09-2015 privind rectificarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2015
45 20-08-2015 privind aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de concesiune încheiat între comuna beriu și SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S:A:
44 20-08-2015 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a terenului disponibil pt. construirea de locuințe prop. personală a tinerilor care beneficiază de prevederile leguu nr. 15/2003
43 20-08-2015 de modificare a HCL nr.35/25,05,2015, privind aprobare dreptului de acces cu titlu gratuit pt. un teren în suprafață de 10mp, în imobilul situat în loc. Cucuiș, jud. Hunedoara, aparținând dom. public al comunei beriu și în administrarea Consilului local a
42 14-08-2015 privind modificarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei beriu și a instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului local
41 14-08-2015 privind rectificarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2015
40 30-07-2015 privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a terenului atribuit tinerilor în baza legii nr. 15/2003 pt. construirea de locuințe prop.personală, care nu au început construcțiile în termen de un an de la atribuirea terenului
39 29-06-2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și/sau a personalului didactic auxiliar care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială "C-tin Daicoviciu" , Beriu
38 25-05-2015 privind participarea comunei Beriu ca membru cu drepturi depline în cadrul Asociației Sargeția GAL 1 în vederea elaborării și implementării strategiei de dezvoltare locală în perioada 2015-2020
36 25-05-2015 privind numirea reprezentatului Comunei Beriu in Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale "Ocolul Silvic Valea Orăștie"
35 25-05-2015 privind aprobarea dreptului de acces cu titlu gratuit pentru un teren in suprafata de 10 mp din imobilul situat in loc. Cucuis, jud. Hunedoara
34 25-05-2015 privind aprobareaconcesionîrii prin licitație publică a unui teren proprietate privată a comunei Beriu în spurafață de 26.708 mp situat în extravilanul satului Sereca
33 25-05-2015 privind aprobarea modificării Actului contitutiv al SC Agroberianul SRL
32 25-05-2015 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.000.000 lei
31 22-04-2015 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport in comun pentru cadrele didactice de la Scoala Generala Beriu pe luna martie 2015
30 22-04-2015 privind rectificarea Bugetului general al comunei Beriu pe anul 2015
29 22-04-2015 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale SMID judetul Hunedoara.
28 22-04-2015 privind aprobarea proiectului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în comuna Beriu, prin atribuire directă operatorului regional SC Activitatea Goscom SA Orăștie.
27 22-04-2015 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APAZOR să exercite în numele și pe seama comunei Beriu anumite atribuții , drepturi și obligații prevăzute de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publi
26 22-04-2015 privind aprobarea completării programului anual al achizițiilor publice pe anul 2015
25 22-04-2015 privind validarea mandatului de consilier al domnului Cimporesc Mircea Petru în Consiliul local al comunei Beriu.
24 25-03-2015 privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect "Modernizare drum comunal DC 54- DJ 705A (Căstău- Cucuiș)"
23 25-03-2015 privind închirierea prin licitație publică a mașinilor și utilajelor agricole proprietate privată a comunei Beriu
22 25-03-2015 privind aprobarea restituirii unor terenuri foștilor proprietari
21 25-03-2015 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Băroi Florin
20 25-03-2015 privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a selecției/evaluării prealabile a reprezentantului Comunei Beriu în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale "Ocolul Silvic Valea Orăștiei"
28 03-07-2014 privind aprobarea organizării și desfășurării manifestărilor "Sărbătoarea afinelor Beriu 2014" în data de 20 iulie 2014
27 03-07-2014 privind rectificarea Bugetului general al comunei Beriu pe anul 2014
26 20-06-2014 pentru aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetului local al comunei Beriu pe anul 2013
25 20-06-2014 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice de la Școala Generală Beriu
23 20-06-2014 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul "Modernizare drum comunal DC 54 D"
23 14-05-2014 pentru modificarea HCL Beriu nr.9/2014 privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a pășunilor proprietate privată a comunei Beriu
22 25-04-2014 privind amânarea desfășurării licitației de închiriere a pășunilor comunale din datele de 28,29 și 30 aprilie 2014 pentru o dată viitoare ce va fi stabilită prin hotărâre de consiliu local
21 25-04-2014 privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoutilitara Dacia Duster Laureate care deservește Primăria comunei Beriu
20 25-04-2014 pentru aprobarea execuției bugetului local al comunei Beriu pe trimestrul I al anului 2014
19 25-04-2014 privind rectificarea Bugetului general al comunei Beriu pe anul 2014
18 25-04-2014 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice de la Școala Generală Beriu
17 31-03-2014 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a terenului disponibil pentru construirea de locuințe proprietate personală tinerilor care beneficiază de prevederile Legii Nr.15/2003
16 31-03-2014 privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a terenului atribuit prin HCL nr.52/2013 pt. construirea de locuințe proprietate personală tinerilor care au beneficiat de prevederile legii nr.15/2003 și care nu au început construcțiile respec
15 31-03-2014 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu pe anul 2014
14 31-03-2014 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice de la Școala Generală Beriu
13 28-02-2014 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice de la Școala Generală Beriu
12 28-02-2014 privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2013 și a prevederilor bugetului pe anul 2014 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea orăștiei" R.A. pentru Primăria comunei Beriu
11 28-02-2014 privind alocarea unei sume de bani din bugetul general consolidate al comunei Beriu pe anul 2014 către Asociația sportivă "Berianul"
10 28-02-2014 privind aprobarea "Planului de lucrări de interes local prestate de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001" pe anul 2014
9 28-02-2014 privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a pășunilor proprietate privată a Primăriei Comunei Beriu în suprafață de 2000,58 ha
8 28-02-2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului în comuna Beriu
7 31-01-2014 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice de la Școala Generală Beriu
6 31-01-2014 privind aprobarea tarifelor de plată pentru precolectarea,colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și a celor asimilate acestora de la populație și agenți economici, începând cu data de 1 februarie 2014
5 31-01-2014 privind aprobarea Programului de dezvoltare economico-socială a comunei Beriu pentru perioada 2014-2020
4 31-01-2014 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2014
3 31-01-2014 privind aprobarea documentației de urbanism "Plan urbanistic zonal și Regulamentul local aferent" pt. introducerea unei suprafețe de teren din extravilanul satului Beriu în intravilanul satului Beriu
2 31-01-2014 privind adoptarea bugetului general consolidat al comunei Beriu pe anul 2014
1 09-01-2014 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Beriu pe anul 2013 a deficitului sectiunii de dezvoltare
65 19-12-2013 privind participarea și contractarea unei finanțări în cadrul "Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare" - Administrația Fondului pentru Mediu
64 16-12-2013 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice de la Școala Generală Beriu
63 16-12-2013 privind aprobarea planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.
62 16-12-2013 privind rectificarea Bugetului general al comunei Beriu pe anul 2013
61 29-11-2013 privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect furnizare de bunuri pt. obiectul CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICĂ
60 20-11-2013 privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a terenului atribuit prin HCL nr.22/2010 pt. construirea de locuințe proprietate personală tinerilor care au beneficiat de prevederile legii nr.15/2003 și care nu au început construcțiile respec
59 20-11-2013 privind aprobarea dezmembrării unui imobil aparținând domeniului privat al comunei beriu situat în satul Sereca
58 20-11-2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014
57 20-11-2013 privind rectificarea Bugetului general al comunei Beriu pe anul 2013
56 31-10-2013 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice de la Școala Generală Beriu
55 31-10-2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modernizare cămin cultural din satul Căstău"
54 31-10-2013 pentru aprobarea execuției bugetului local al comunei beriu pe trim. III al anului 2013
53 18-09-2013 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Contractului de furnizare de bunuri pentru obiectivul "Centru local de informare turstică: dezvoltarea și marketingul serviciilor turistice legate de turism rural"
51 30-08-2013 privind aprobarea Documentului de Poziție (DP) privind modul de implementare a proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara"
50 30-08-2013 privind aprobarea preluării fără plata a unui autoturism RENAULT TRAFIC de la Consiliul Județean Hunedoara
49 25-07-2013 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice de la Școala Generală Beriu
48 25-07-2013 privind aprobarea folosirii fondului de accesibilizare a pădurilor constituit la nivelul comunei Beriu în sumă de 52.131 lei
47 25-07-2013 privind actualizarea la nivelul comunei Beriu a Unitășii Locale de sprijin a acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonoxelor
46 25-07-2013 privind modificarea organigramei si statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu și a instituției publice Biblioteca aflată în subordinea Consiliului Local
45 27-06-2013 privind aprobarea alipirii a două imobile aparținând domeniului public al comunei Beriu
44 27-06-2013 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) "Modernizare cămin cultural din satul Căstău, comuna Beriu, Județul Hunedoara"
43 27-06-2013 privind aprobarea Documentului de Avizare a Lucrărilor de intervenții(DALI) "Modernizare drum comunal DC 54 D(drumul Șchiopului), comuna Beriu, Județul Hunedoara"
42 05-06-2013 privind numirea reprezentantului Consiliului local Beriu în Adunarea Generală a Acționarilor SC Activitatea Goscom SA Orăștie
41 05-06-2013 privind acordul consiliului local Beriu în vederea contractării de către SC Activitatea Goscom SA a unui contract de credit în valoare de 340.000 lei pt. cheltuieli curente ale firmei, de la BRD
40 05-06-2013 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice de la Școala Generală Beriu
39 05-06-2013 privind rectificarea Bugetului general al comunei Beriu pe anul 2013
38 05-06-2013 privind aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetului local al comunei Beriu pe anul 2012
37 14-05-2013 privind aprobarea instrumentării proiectului, a necesității și oportunității investiției "Modernizare cămin cultural din satul Căstău, comuna Beriu, Județul Hunedoara"
36 14-05-2013 privind aprobarea instrumentării proiectului, a necesității și oportunității investiției "Modernizare drum comunal DC 54 D(drumul Șchiopului), comuna Beriu, Județul Hunedoara"
35 14-05-2013 privind aprobarea proiectului "Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale pt. eficientizarea serviciilor publice - ZONA 1"
34 29-04-2013 privind aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism, comuna Beriu
32 29-04-2013 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Beriu pe anul 2013 către Asociația Sportivă "Berianul"
31 29-04-2013 privind acordarea unei sume de bani familiilor din comuna Beriu care împlinesc 50 de ani de căsătorie în anul 2013
30 29-04-2013 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice de la Școala Generală Beriu
29 27-03-2013 privind aprobarea exploatării și valorificării unei cantități de masă lemnoasă din pășunea comunei Beriu
28 27-03-2013 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice de la Școala Generală Beriu
27 27-03-2013 privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Beriu
26 27-03-2013 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2013
25 27-03-2013 privind aprobarea proiectului Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2013
24 27-03-2013 privind adoptarea bugetului general consolidat al comunei Beriu pe anul 2013
23 27-02-2013 privind decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice de la Școala Generală Beriu
22 27-02-2013 privind acceptarea unei donații fără sarcini din partea familiei BURA ILIE și BURA ESTERA constând într-un imobil-teren
21 27-02-2013 privind acceptarea unei donații fără sarcini din partea familiei HANCHEȘ GABRIEL și HANCHEȘ ADELA constând într-un imobil-teren
20 27-02-2013 privind acceptarea unei donații fără sarcini din partea doamnei Grămescu Lucreția constând într-un imobil-teren
19 27-02-2013 privind acceptarea unei donații fără sarcini din partea domnului Grămescu Ioan constând într-un imobil-teren
18 27-02-2013 privind aprobarea vânzării unei suprafețe de 96 mp teren proprietate privată a comunei Beriu localizată în intravilanul satului Beriu, deținătorul actual al clădirii construite pe acest teren
17 27-02-2013 privind aprobarea întocmirii unui nou amenajament silvic pentru perioada 2014-2023 pentru fondul forestier proprietate publică a comunei Beriu
16 27-02-2013 privind aprobarea întocmirii amenajamentului silvic pentru pășunile împădurite de pe raza comunei Beriu
15 27-02-2013 privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2012 și a prevederilor bugetului pe anul 2013 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăștiei" R A pentru Primăria Comunei Beriu
14 27-02-2013 privind transmiterea spre administrare și asigurarea serviciilor silvice Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea Orăștiei" a pășunilor împădurite, proprietate privată a comunei Beriu în suprafață de 357,2 ha
13 27-02-2013 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat în comuna Beriu în anul școlar 2013-2014
12 27-02-2013 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Beriu pe trimestrul IV al anului 2012
11 27-02-2013 privind propunerea de evaluare a activității secretarului comunei Beriu
10 27-02-2013 privind desemnarea responsabilului cu implementarea axei LEADER la nivelul comunei Beriu, in cadrul Asociației Sargeția GAL 1
9 29-01-2013 privind revocarea Hotărârii nr.2/2013 adoptată de Consiliul Local al comunei Beriu în data de 9 ianuarie 2013
8 29-01-2013 privind aprobarea participarii Comunei beriu , in calitate de partener al Asociației Tinerilor pentru Viitorul României, pentru depunerea și implementarea unui proiect cu finanțare FSE în cadrul Programului PSDRU 2007-2013
7 29-01-2013 privind constatarea situatiei juridice a unui teren situate pe raza comunei Beriu in satul Căstău
6 29-01-2013 privind aprobarea "Planului de lucrari de interes local prestate de persoanele care beneficiaza de venitul minim garantat conform Legii nr.416/2001 pe anul 2013"
5 29-01-2013 privind numirea reprezentantului in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "A P A Z O R"
4 29-01-2013 privind numirea reprezentantului in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Sistem integrat de gestionare a deseurilor" - Judetul Hunedoara
3 09-01-2013 privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta gratuita a terenului atribuit prin HCL nr. 22/2010 pentru construirea de locuinte proprietate personala tinerilor care au beneficiat de prevederile Legii nr. 15/2003 si care nu au inceput constructiile r
2 09-01-2013 privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru persoane cu handicap in anul 2013
1 09-01-2013 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Beriu pe anul 2012 a deficitului sectiunii de dezvoltare
59 31-12-2012 privind rectificarea Bugetului general al comunei Beriu pe anul 2012
58 31-12-2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013
57 12-12-2012 privind rectificarea Bugetului general al comunei Beriu pe anul 2012
56 27-11-2012 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in proprietate privata a comunei Beriu in suprafata de 4500 mp situat in extravilanul satului Cucuis, comuna Beriu, Judetul Hunedoara
55 27-11-2012 privind aprobarea participarii Comunei Beriu prin Consiliul Local al comunei Beriu la capitalul social al SC Activitatea Goscom SA Orastie
54 27-11-2012 privind rectificarea Bugetului general al Comunei Beriu pe anul 2012
51 30-05-2011 aprobarea predarii prin protocol a ob. de investitii "Canalizarea localitatii Castau si statie de epurare pt. comuna Beriu"
50 30-05-2011 insusirea Studiului de fezabilitate pt. obiectivul de investitii "Canalizarea localitatii Castau si statie de epurare pt. comuna Beriu"
49 30-05-2011 aprobarea scoaterii la licitatie publica a unui teren extravilan
48 30-05-2011 aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General si Regulamentului general de urbanism pt. Comuna Beriu
46 30-05-2011 aprobarea scoaterii la licitatie a unui teren intravilan
45 30-05-2011 transmiterea spre administrare si asigurarea serviciilor silvice Regiei Publice Locale Ocolul Silvic "Valea orastiei" a pasunilor impadurite "Bouria" orastioara de Jos, "Bordu" Sibisel si "Plesul" Sibisel
44 30-05-2011 constatarea situatiei juridice a unui teren situat pe raza comunei Beriu, satul Magureni
43 30-05-2011 modificarea statului de functii pt. aparatul propriu al institutiei Biblioteca comunala Beriu
42 30-05-2011 desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Beriu in consiliul de administratie al Scolii Generale clasele I-VIII "Constantin Daicoviciu" Beriu
41 30-05-2011 aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna Beriu incepand cu anul scolar 2011-2012
47 23-05-2011 aprobarea Regulamentului de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism din Comuna Beriu
32 17-04-2011 insusirea studiului de fezabilitate pt. obiectivul de investitii "Modernizare retea de drumuri de interes local in satele Beriu si Castau"
36 07-04-2011 aprobarea incheierii unei asociaeri in participatiune a Consiliului Local al comunei Beriu cu SC Teramet Faur C SRL Deva
35 07-04-2011 aprobarea angajarii unui avocat in vederea apararii intereselor primarului comunei beriu in dosarul civil ce va avea ca obiect contestarea deciziei nr. 40/13.12.2010 a Camerei de Conturi
34 07-04-2011 aprobarea predarii prin protocol a mai multor obiective de investitii
33 07-04-2011 stabilirea taxelor pt. serviciile prestate in cazul divortului pe cale administrativa
31 07-04-2011 insusirea studiului de fezabilitate pt. obiectivul de investitii Modernizare DC 54C : DJ 705F - Poieni
30 07-04-2011 insusirea studiului de fezabilitate pt. obiectivul de investitii "Modernizare DC 54A, DJ 705A Castau-Cucuis
29 07-04-2011 privind insusirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi in satele Orastioara de Jos, Sereca si Sibisel"
28 22-03-2011 licitatie pentru concesionarea unui teren in suprafata de 720 mp
27 22-03-2011 licitatie pentru concesionarea unui teren de 96 mp
26 22-03-2011 scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren extravilan in suprafata de 1944 mp proprietate privata a comunei Beriu
25 18-03-2011 aprobabrea studiului de fezabilitate pentru proiectul integrat "Centru local de informare turistica"
24 02-03-2011 mandatarea primarului comunei beriu de a vota in cadrul AGA a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara APAZOR
23 02-03-2011 aprobabrea implementarii proiectului , a necesitatii si oportunitatii investitiei "Centru local de informare turistica"
22 02-03-2011 privind aprobarea valorificarii [prin licitatie publica a constructiei neterminate bloc nr. 2 Beriu
99 16-12-2010 Fisier cu Hotararile Consiliului Local pe anul 2010(Aprox.22 Mb)
4 27-01-2010 privind darea în administrarea SC Agroberianul SRL a utilajelor agricole proprietate a comunei Beriu
3 27-01-2010 privind aprobarea concesionarii unei supraf.de teren d-lui Urâtu Ilie
2 27-01-2010 privind propunerea de evaluare a activitatii secretarului comunei Beriu
1 27-01-2010 Privind crearea unor locuri de munca pt. someri subv. de AJOFM Hunedoara
27-01-2010 Proces verbal de sedinta din data de 27/01/2010
44 22-10-2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010