OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Selectați anul :


Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2017

Data Nr Titlul Descarcă document
02-05-201735privind aprobarea documentației tehnico-economice- SF şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia „Modernizare şi dotare cămin cultural în satul Beriu ,comuna Beriu, jud.Hunedoara,”
02-05-201733prvind implementarea proiectului „Modernizare şi dotare cămine culturale în satele Cucuiş şi Beriu ,comuna Beriu, jud.Hunedoara”
02-05-201732privind aprobarea documentației tehnico-economice- SF şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia „Modernizare şi dotare cămin cultural în satul Cucuiş ,comuna Beriu, jud.Hunedoara,”
10-04-201730Privind dezlipirea unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Beriu
10-04-201729Privind stabilirea cuantumului orar al compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar
10-04-201727privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/ 2017 referitoare la aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți
10-04-201726privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunii în suprafaţă de de 95,35 ha. proprietatea privată a Primăriei Comunei Beriu destinată păşunatului animalelor
21-03-201724privind aprobarea actualizării Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Canalizarea localităţilor Beriu, Căstău, Sibişel, Sereca, Orăştioara de Jos, comuna Beriu , judeţul Hunedoara,,
21-03-201723Privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garanţie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN (FNGCIMM SA-IFN) în vederea garantării a obligaţiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile p
21-03-201722privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului ,,Modernizare străzi în comuna Beriu județul Hunedoara,, rezultată în urma finalizării procedurilor de achiziţie publică
21-03-201721privind aprobarea contribuției sub formă de cotizaţiei datorată de Consiliul Local al Comunei Beriu , în calitate de membru fondator al Asociaţiei Sportive ,,BERIANUL,, pentru anul 2017
21-03-201720privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2017 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei”
21-03-201720Anexa la HCL 20/2017
21-03-201719privind aprobarea încheierii exerciţiului Bugetar pe anul 2016 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei
21-03-201719Anexa la HCL 19/2017
21-03-201718privind actualizarea programului anual al achiziţiilor publice –instrument managerial în cadrul Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Beriu - pentru anul 2017
21-03-201718Anexa la HCL 18/2017
21-03-201717Privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2017
21-03-201717Anexa nr 1 la HCL 17/2017
21-03-201717Anexele nr 2-6 la HCL 17/2017
08-03-201715privind aprobarea actualizării Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DC 54A :DJ 705A(CĂSTĂU)- CUCUIŞ, Km 0+000-11+400,, Comuna Beriu, judeţul Hunedoara
24-02-201714privind însuşirea raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect : Execuţie lucrări de modernizare a reţelei de drumuri de interes local în localitatea Beriu , în cadrul proiectului ,, Modernizare străzi în comuna
24-02-201712privind aprobarea actualizării Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DC 54C :DJ 705F-Poieni, km.0+000-km.2+900, comuna Beriu, jud.Hunedoara
24-02-20179 privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți economici și instituții publice, în comuna Beriu
24-02-20178privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunii în suprafaţă de 92, 85 ha. proprietatea privată a Primăriei Comunei Beriu destinată păşunatului animalelor
03-02-20177Privind dezlipirea unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Beriu
03-02-20176privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilo
03-02-20173privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei B e r i u.
03-02-20172Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2017, lucrări prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantat conform Legii nr.416/ 2001
06-01-20171privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru sursa de finanţare A - activităţi finantate integral de la bugetul local precum şi a deficitului secţiunii de funcţionare pentru